Thabela Travel är medlem i SRF, Svenska Resebransch Föreningen. SRF godkänner bara medlemmar som uppfyller kraven på kompetens, kunskaper och ekonomiska resultat. Thabela Travel följer de allmänna resevillkoren och ställer erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet. Det medför att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Du kan på Kammarkollegiets hemsida se hur hög garanti vi för tillfället har ställt. Thabela Travels garanti är lägre under sommaren och högre under vintern då de flesta rundresorna avgår. Kontakta Kammarkollegiet för mer information (tel 08-700 08 00).

SRF:s villkor för paketresor tillsammans med Thabela Travels kompletterande resevillkor som redogörs för nedan, fastställer avtalet mellan Thabela Travel och resenären. Avtalet mellan Thabela Travel och resenären blir bindande när resenären skriftligen har erhållit en bokningsbekräftelse och betalat anmälningsavgiften enligt reglerna. I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande resevillkoren.

Läs mer om paketreselagen här.

Kompletterande Resevillkor

Anmälan
Kontakta Thabela Travel via telefon, e-post eller fyll i en intresseanmälan under ”Bokning och förfrågan”. Därefter kommer Thabela Travel så snart som möjligt att kontakta dig.

Anmälningsavgift
När du har fått en bokningsbekräftelse ska du inom tio (10) dagar betala in en anmälningsavgift på 2 500 kr per person. Vissa arrangemang och vissa säsonger kräver dock en högre anmälningsavgift. Detta meddelas vid bokning. Har inte anmälningsavgiften kommit in i tid avbokas resan automatiskt.

Slutbetalning
Slutbetalning ska vara Thabela Travel tillhanda senast 15 dagar före avresan. Vissa arrangemang och vissa säsonger kräver en tidigare slutbetalning. Detta meddelas vid bokning.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar att du ser över ditt skydd för eventuell avbokning på grund av sjukdom innan du bokar resan. Thabela Travel erbjuder ett avbeställningsskydd som måste betalas samtidigt som anmälningsavgiften erläggs. Se pris för avbeställningsskydd på respektive resa.

Observera att Thabela Travels avbeställningsskydd endast gäller vid akut sjukdom eller händelser enligt SRF:s villkor för Avbeställningsskydd, nedan.

Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Vid avbeställning av resa i enlighet med dessa villkor har resenären inte rätt att få tillbaka vad han/hon betalat för avbeställningsskyddet. Vid fastställande av resans pris ska i resans pris inte inräknas vad resenären betalat för avbeställningsskyddet.

Giltighetstid:

Avbeställningsskyddet måste bokas och betalas senast samtidigt som den resa som avbeställ­ningsskyddet avser. Avbeställningsskyddet börjar gälla då betalning mottagits av arrangören och upphör att gälla tre timmar före avtalsenlig avresetid.

Avbeställning
Om resenären har tecknat avbeställningsskydd får resan avbokas i fall som anges i punkterna 1-3 nedan. Resebyrån äger rätt att vid avbokning ta ut en skälig expeditionsavgift.

  1. Avbeställning får ske om resenären, närstående till denne eller person med vilken rese­nären gemensamt beställt resan, före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycks­fall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Med närstående avses resenärens make, maka, sambo (med sambo avses två personer som sammanlever under äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma adress), registrerad partner, resenärens eller dennes makes, makas, sambos eller registrerad partners släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon.
  2. Avbeställning får ske om oförutsedd händelse, efter det att avtalet blivit bindande, inträffar som förorsakar väsentlig skada i den försäkrades permanenta bostad i Sverige. Sådan oförutsedd händelse är t.ex. inbrott, brand, översvämning eller blixt­nedslag.
  3. Avbeställning får ske om en person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1 eller 2 och det är oskäligt att resenären ska genomföra resan utan den andra personens sällskap. Rätt att avboka resan enligt denna punkt gäller enbart, om resorna gjorts i en och samma bokning.

Resenären ska avbeställa resan så snart som möjligt, efter det att avbeställningsanledning upp­kommit. Grunden för avbeställningen ska på tillförlitligt sätt och styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg vid avbeställning på grund av sjukdom eller olycka. Av läkarintyget ska fram­gå undersökningsdatum, resultatet av undersökningen, diagnos, att sjukdomen är akut samt att sjukdomen utgör ett hinder för den aktuella resan. Läkarintyget ska vara undertecknat av be­hörig samt oberoende läkare. Vid avbeställning på grund av annan ingripande händelse ska grunden styrkas genom relevant dokumentation, t.ex. polisanmälan. Avbeställning ska ske skriftligen.

Avbeställningsskyddet är aldrig återbetalningsbart.

Förutom kostnaden för avbeställningsförsäkringen tar Thabela Travel ut en expeditionsavgift på 300 kr per person vid avbeställning.

Thabela Travel kan dessutom förmedla ERV:s avbeställningsförsäkring på förfrågan. Det skyddar mot kostnader om du avbeställer på grund av sjukdom, olycka eller annan händelse av ingripande karaktär.

Avbeställningsförsäkringen kostar 7 % av försäkringsbeloppet och går endast att beställa vid bokningstillfället.

Försäkring
Du är skyldig att ha en heltäckande reseförsäkring som även täcker eventuell hemtransport. Vi rekommenderar ERV:s reseförsäkring som komplement till din hemförsäkring. Rådfråga våra säljare och boka försäkring samtidigt som resan.

Avbokning/Ombokning
En ombokning är att betrakta som en avbokning och en nybokning.

Aktuella avbokningskostnader utan avbeställningsskydd om inget annat anges vid bokningstillfället;

Tidigare än 41 dagar före avresa: anmälningsavgiften
40-15 dagar före avresa: 50% av resans pris
14 dagar – avresan: 100% av resans pris

Avresemeddelande och övrig information
Du kommer att mottaga en bekräftelse när du har bokat en resa. Du kommer också att få ett avresemeddelande med information, tips, tider och adresser via e-post cirka en månad före avresan. Färdhandlingarna skickas med e-post en vecka före avresan. Eftersom all information och alla meddelanden skickas via e-post  är det viktigt att du underrättar oss om du byter e-postadress. Kontakta även oss om du inte får något av nämnda meddelanden. Du är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelse, avresemeddelande och flygbiljetter. Kontrollera att namn i bekräftelsen är identiskt med namn i pass. Merkostnad för namnändring av biljett efter utskrift bekostas av resenären själv. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Specialkost
Har du speciella kostönskemål måste du meddela detta vid bokningen. Thabela Travel meddelar flygbolag, hotell och restauranger men tar inget ansvar för måltidernas sammansättning.

Funktionshinder
Har du något handikapp som påverkar din rörlighet så kontakta oss. Vi kan då tillsammans komma fram till om resan är lämpad för dig. Det finns ingen möjlighet att reservera speciell plats på flyg eller i bussar på grund av handikapp. Meddela även vid bokningen om du har något funktionshinder.

Platser på flyg
Har du speciella platsönskemål så meddela detta vid bokningen. Det finns ingen möjlighet att boka plats vid nödutgång, eftersom dessa platser sparas till sist. Vi vidare bifogar önskemålen till flygbolagen, men det finns dock ingen garanti för att du erhåller önskad plats.

Bussar
Thabela Travel samarbetar endast med välrenommerade bussbolag och betalar extra för att få bussar i gott skick. Ibland är bussarna dock inte lika tystgående och välutrustade som hemma. Resenärerna kommer att byta plats i bussen varje dag och det finns ingen möjlighet att reservera en viss plats på grund av till exempel åksjuka. Alla transporter är rökfria.

Rökare
Meddela i samband med bokningen om du önskar icke-rök eller rökrum. Även detta är ett önskemål som förmedlas till hotellen, men vi garanterar inte att det uppfylls.

Dubbelrum
Meddela i samband med bokningen om ni föredrar dubbelsäng eller delade sängar. Detta är ett önskemål som vi förmedlar till hotellen, men ni ska inte räkna med att det blir tillgodosett på alla övernattningsplatser.

Del i dubbelrum
Bokar du del i dubbelrum försöker vi hitta en passande rumskamrat i gruppen. Kan detta inte ordnas blir du skyldig att betala enkelrumstillägg.

Trebäddsrum
Trebäddsrummen är ofta dubbelrum med extrasäng och kan bokas på vissa hotell. Begär prisuppgift.

Vaccination
Flera av Thabela Travels destinationer kräver vaccinationer. Vi rekommenderar att resenären kontaktar en vaccinationsklinik för en genomgång av sina behov. Thabela Travels kunder får 10% rabatt på resevaccin mot att ni visar upp er bokningsbekräftelse på följande Capiokliniker:

Capio Citykliniken, Stortorget, Malmö
Capio Citykliniken, Clemenstorg, Lund

Pass
Passet ska vara giltigt 6 månader efter hemkomstdatumet. Kontrollera att det finns minst två tomma sidor till förfogande för stämplar. Passet ska vara oskadat.

Visum
Thabela Travel tillhandahåller information om visum vid bokningstillfället. Resenären ansvarar för att anskaffa visum.

Antal resenärer
Thabela Travel förbehåller sig rätten att ställa in resan om färre än 12 personer anmäler sig. I så fall meddelas bokade resenärer via e-post senast 30 dagar före avresan.

Utflykter
Vissa aktiviteter kan medföra ett risktagande. Du ansvarar själv för de eventuella skador du ådrar dig vid deltagande i dessa.

Reklamation
Felaktigheter ska påtalas på plats till Thabela Travels reseledare. Krav på återbetalning ska framställas skriftligen till Thabela Travel senast två veckor efter hemkomsten.

Förbehåll
Inkvartering, tidtabeller och innehåll kan på grund av olika omständigheter ändras. Får vi kännedom om ändringar innan avresan meddelas resenärerna.

Vissa resor marknadsförs med en specifik reseledare eller ciceron. Blir denna sjuk eller av annan anledning inte kan åka försöker vi hitta en likvärdig ersättare.

Thabela Travel bokar biljetter med reguljära flygbolag och tar inget ansvar för deras tjänster. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om flygpassagerares rättigheter har resenären i vissa fall rätt till assistans och ersättning från flygbolaget vid kraftigt försenade eller inställda flyg. Dessa regler står utanför Thabela Travels kontroll och eventuella krav ställs direkt till flygbolaget.

Övrigt

Thabela Travels webbplats använder cookies
En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies få information om detta.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Personuppgifter
På vår webbplats kan du ombes att lämna personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga till exempel för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande.

Flygbolag
Thabela Travel använder sig endast av välrenommerade och godkända flygbolag. Klicka här för att se den lista över svartlistade flygbolag som Europeiska kommissionen tagit fram i samarbete med flygsäkerhetsmyndigheterna. Denna lista uppdateras löpande. Thabela Travel bokar inte några svartlistade flyg.